Virtuální prohlídka

GDPR

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro společnost GORGONY s.r.o. je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost.

Proto máme zavedeny podmínky ochrany osobních údajů, ve kterých stanovíme, jakým způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat a chránit.

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?
Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost GORGONY s.r.o.

Gorgony s.r.o.

Velkomoravská 8a

779 00 Olomouc, Česká Republika

IČ: 25387782
DIČ: CZ25387782

Oprávněný zástupce: Mgr. Petr Chmelík

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?
Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale mohou být také předávány a zpracovávány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy. V případě přenosu mimo EHP Gorgony s.r.o. používá jako ochranné opatření Standardní smluvní doložky a Štít na ochranu soukromí („Privacy Shield") pro země bez rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje budou sdíleny v rámci společnosti Gorgony s.r.o.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny nebo prodány pro marketingové účely třetím osobám mimo Gorgony s.r.o.. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

Právní základ zpracování
V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které zpracováváme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše práva:

Právo na přístup:
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost Gorgony s.r.o., která vám zašle vaše uchovávané osobní údaje e-mailem ve formátu PDF.

Právo na přenositelnost:
Kdykoli společnost Gorgony s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu:
Můžete požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz:
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných v Gorgony s.r.o. kdykoli, s výjimkou těchto situací

  • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
  • máte u společnosti Gorgony s.r.o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
  • jste podezřelí ze zneužití našich služeb
  • v případě, že jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

Právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Gorgony s.r.o.. Naše společnost nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Právo na omezení:
Máte právo požádat Gorgony s.r.o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

  • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu, společnost Gorgony s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu
  • pokud s domníváte, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, společnost Gorgony s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů
  • v případě nezákonného zpracování, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochraně vašich údajů přikládáme velkou důležitost, proto svá práva můžete uplatnit kdykoliv pomocí e-mailu na adrese: gdpr@gorgony.cz

Proč používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění právních povinností, v případě soudních řízení či rozhodnutí ze strany úřadů.

To zahrnuje použití vašich osobních údajů za účelem shromažďování a ověřování účetních údajů v souvislosti s dodržováním pravidel účetnictví.

Jaký druh osobních údajů zpracováváme?
- číslo nabídky a objednávky
- jméno a příjmení
- fakturační a dodací poštovní adresa
- částka transakce
- datum transakce, doba záruky

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje budou sdíleny v rámci Gorgony s.r.o. a budou sdíleny se společnostmi specializovanými na informační technologie a se společnostmi které zajišťují vedení a zpracování účetnictví.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je pro společnost Gorgony s.r.o. nezbytné z důvodu plnění právních povinností společnosti.

Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je v souladu s účetními pravidly platnými ve vaší zemi.

V Olomouci 20180525